Gymnasium Edenkoben

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern


Kollegium

An unserer Schule unterrichten folgende Lehrkräfte. Die Mailadresse aller Lehrer lautet Kürzel @ gymnasium-edenkoben.de

Name

Kürzel

Fächer

Andres

And

Sp, Ek

Anselmann

Ans

De, Ma, Ek

Barone

Bar

Fr, Spa, Sk

Dr. Becker

Bec

Bk, Et

Beiner

Bei

De, kR, Soz

Berg

Ber

F, Ch

Berzel

Brz

Bio, Ch

Dr. Bittig

Bit

Ma, Ph

Bolz-Schroer

Blz

En, F, Spa, Sp

Hr. Braun

Br

Bio, Ch, Ek

Fr. Braun

Brn

Mus, Ma

Buczylowski

Buc

De, Bi

Burdack

Bur

En, Ek

Christmann

Chr

En, Ma

Daum

Dau

Bio, Sp

Döhler

Doe

De, eR

Eichhorn

Eic

De, En

Euler

Eul

De, Ge

Erfort

Erf

De, Ph

Francis

Fra

E, Fr, Et

Graf

Gra

De, kR, Ge

Hagenbucher

Hag

Ma, Ph

Hein

Hen

En, Sk

Herold

Her

Bio, Sp

Herrmann

Hrm

Ma, Ph, eR

Hinrichs

Hin

Ma, Ek

Janz

Jnz

Bi, Ch

Jarschke

Jar

Ma, Ph

Kirchmer

Kir

De, F

Kirsten

Krn

Mu

Klar

Kla

La, eR

Köberlein

Kob

Ma, Ch

Koreng

Kor

Ma, Bio

Kreutz

Krz

Bio, Sp

Krüger

Kru

De, F

Kruppenbacher

Krb

Ma, Ph

Kügler

Kue

F, Mus

Leibfried

Lei

Ma, Inf

Liebendörfer

Lie

Ma, Sp

Lommert

Lom

Ch, Sp

Mehler

Meh

De, Sp

Moll

Mol

De, kR

Neumüller

Neu

Ma, Sp

Neuschwander

Nsw

eR

Nowak

Now

Bio, Ch

Plail

Pla

En, La

Rehbock

Reh

Bio, Bk

Reimers

Rei

Ma, Ph, In

Riethmüller

Rie

De, Sp

Samsel

Sam

De, Ge

Schacht

Sch

Bk

Schädler

Sae

De, Ek

Schmadel

Sma

En, Phil

Schmeer

Sme

Lat, Et, Phil

Schreieck-Hans

Skh

Ma, Mu

Seitz

Sei

Ma, Sp, In

Stephan

Stp

kR

Stern

Stn

D, Ge

Sturm

Stu

De, En

Fr. Terber

Tbr

Bio, Ma

Hr. Terber

Ter

De, Bk

Toussaint

Tou

Ma, Mu

Vögeding

Voe

F

Wagner

Wag

En, Ge

Weihrauch

Whr

En, F

Weisner

Wei

En, Sp

Westwood

Wes

En, eR

Zimmermann

Zim

Bio, Ch